جواب تمرین فارسی هشتم/ فصل پنجم،درس چهاردهم:یاد حسین/صفحه ی ۱۰۰

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۰

خود ارزیابی 

۱. درمتن درس به نام کدام حماسه سازان واقعه ی کربلا اشاره شده اشت؟

جواب۱:امام حسین ، حضرت عباس ،حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر

۲.چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه ی کربلا شمرده می شود؟

جواب۲: به چندین دلیل:

_اینکه به آب رسید اما با وجود تشنگی ازآب ننوشید چون میدانست کودکان ویاران تشنه اند.

_برایش امان نامه آوردند اما نپذیرفت.

_حتی یک لحظه امام را رها نکرد و گوش به فرمان او بود.

۳.به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه ی کربلا را زنده نگه داشت؟

جواب۳:با عمل کردن به اهداف و پیروی از راه آن ها

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!