جواب تمرین فارسی هشتم/ فصل پنجم،درس چهاردهم:یاد حسین/صفحه ی ۱۰۶

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۶

فرصتی برای اندیشیدن 

۱. دو متن روان خوانی” آقا مهدی” و “شوق آموختن” را از نظر محتوا و پیام با هم مقایسه کنید.

جواب۱:محتوای  هر دو داستان در مورد جنگ است.

در “آقامهدی” داستان در خط مقدم و حول محور فرمانده است. وشخصیت فروتن ودوست داشتنی فرمانده را نشان می دهد.

در”شوق آموختن”داستان در پشت جبهه و درمورد اسرا وحول محور یک رزمنده ی ساده که از بی سوادی به بالاترین مدارج می رسد.

۲.چه عواملی می تواند شوق به آموختن را در نوجوانان ایرانی تقویت کند؟

جواب۴: انگیزه _ داشتن هدف مشخص_مشاهده ی زندگی و موفقیت افراد تحصیلکرده _فراهم کردن امکانات جدید و مورد نیاز برای جوانان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!