جواب تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس دهم:قلم سحر آمیز/صفحه ی ۷۸

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۸

خودارزیابی

۱.سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

جواب۱: در مسائل سیاسی و شناخت دشمن ، استعداد یادگیری زبان و تسلط به زبان انگلیسی فرانسه وعربی

۲.چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟

جواب۲: هردو صحنه ی اوج گرفتن پرنده را نشان میداد یکی در نقاشی ودیگری در شعرش

۳.چرا روحانیت و چهره های علمی _فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟

جواب۳: چون مردم به این دو گروه اعتماد دارند ودر حل مشکلات مربوطه به آنان و راهکارهایشان مراجعه میکنند.

گفت وگو

۱. درباره ی تاثیر دونامه ی میرزای شیرازی و سیدجمال گفت وگو کنید.

جواب۱:این دونامه باعث شد توطئه دشمن رو شود وتنباکو در ایران تحریم و دشمن ناکام شد.

۲.از دیوان حافظ،متن شعر “ای هد هد صبا به سبا می فرستمت…”را بیابید در گروه بخوانید وقافیه های آن را مشخص کنید.

جواب۲: ای هدهد صبا به سبا می فرستمت/ بنگر که از کجا به کجا میفرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم / زین جا به  آشیان وفا می فرستمت

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست/ میبینمت عیان و دعا میفرستمت

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر/ در صحبت شمال و سبا می فرستمت

تالشکر غمت نکند ملک دل خراب /جان عزیز خود به نوا میفرستمت

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل/می گویمت دعا و ثنا میفرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن / کایینه ی خدای نما می فرستمت

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند /قول وغزل به ساز و نوا میفرستمت

حافظ!سرود مجلس ما ذکر خیر توست/بشتاب هان که اسب وقبا میفرستمت

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!