جواب تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس دهم:قلم سحر آمیز/صفحه ی ۷۹

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۹

فعالیت های نوشتاری 

۱.در متن درس ،دو واژه بیابید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها مانند “شنبه” متفاوت باشد.

جواب۱: استانبول (که می گوییم استامبول)

وقتی (که می گوییم وختی)

۲. در هر یک از جمله های زیر گروه اسمی و وابسته های آن را مشخص کنید .

  • شعر زیبا،هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا توجه مخاطب را برمی‌انگیزد.
     وابسته       هسته          گروه اسمی
       زیبا      شعر           شعر زیبا
       لفظ     گزینش          گزینش لفظ
       معنا      بیان          بیان معنا
  • میرزای بزرگ مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت.
 وابسته  هسته   گروه اسمی
بزرگ  میرزا میرزای بزرگ
 شجاع مرجع مرجع شجاع
تاریخی فتوا فتوای تاریخی

۳.در نمونه های زیر جناس ها را بیابید.

_ الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم؟

جواب:(حاضر ، ناظر ) (جویم ، گویم)

_ سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند/همدم گل نمی شود،یاد سمن نمی کند.

جواب: (چمان ، چمن) (چمن ، سمن)

_نه هر چه به قامت مهتر ، به قیمت بهتر 

جواب: (قامت ،قیمت) (مهتر،بهتر)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!