جواب تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس نهم:نوجوان باهوش/صفحه ی ۷۴

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۴

فعالیت های نوشتاری 

۱.واژه های مهم املایی را ازمتن درس بیابید وبنویسید.

جواب۱:

 • مسئول
 • صدای رسا
 • خطاب
 • از قضا
 • ماه صفر
 • قلک
 • هیاهوی کلاغ ها
 • اسحاق
 • بی نظیر
 • انیس ومونس
 • قائم مقام

۲.در هریک از جمله های زیر ،صفت های بیانی را بیابید.

 • زنان اندیشمند،در سربلندی ایران عزیز ،نقش موثر داشته اند.
 • من آینده ای درخشان برای این نوجوان می بینم.
 • برگ های سبز ،زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.

۳. کلمات زیر را با صفت های بیانی مناسب، گسترش دهید.

 • مطالب

مطالب رسا

 • کاشف 

کاشف کوشا

 • لهجه

لهجه ی شیرین

 • دریا

دریای خروشان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!