جواب تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس یازدهم:پرچم داران/صفحه ی ۸۵

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۵

گفت وگو کنید

۱.نمونه هایی از زیبایی ها و جاذبه های شهر واستان خود را بیان کنید.

جواب۱: دریا ، جنگل ، کوه

۲.درباره  راه های حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان ایران،گفت وگو کنید.

جواب۲: ایران از هر نظر کشور ثروتمندی است باید آگاه باشیم و منابع را بیهوده هدر ندهیم . درجای درست مصرف کنیم .قدر آن را بدانیم و به فرزندانمان نیز بیاموزیم.

فعالیت های نوشتاری

۱.چهار کلمه ی مهم املایی از متن درس بیابید و برای هر کدام یک متضاد ومترادف بنویسید.

جواب۱:

  • عزت (مترادف :سربلندی، متضاد:ذلت)
  • عظیم(مترادف:بزرگ ، متضاد: کوچک)
  • هجوم(مترادف:حمله ، متضاد:دفاع)
  • حامیان(مترادف:هواخواه ، متضاد:مخالف)

۲.جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید؛سپس هسته و نوع وابسته ی گروه های اسمی را مشخص کنید.

  • دشمن بی رحم ،بمب بر مردم بی گناه فرو می ریخت .

جواب:

گروه اسمی=دشمن بی رحم (دشمن:هسته_ بی رحم:صفت بیانی)

گروه اسمی=مردم بی گناه (مردم:هسته_بی گناه:صفت بیانی)

  • این ملت شجاع ، در هشت سال ، حماسه های شگفت انگیز آفریدند.

جواب:

گروه اسمی:این ملت شجاع ( این:صفت اشاره_ملت:هسته_ شجاع :صفت بیانی)

گروه اسمی:هشت سال (هشت:صفت شمارشی ترتیبی_سال:هسته)

گروه اسمی: حماسه های شگفت انگیز (حماسه:هسته _شگفت انگیز:صفت بیانی)

      نهاد     مفعول      متمم       فعل
دشمن بی رحم      بمب  بر مردم بی گناه فرو می ریختند
این ملت حماسه های شگفت انگیز    در۸سال  آفریدند


۳.در متن درس، یک تشبیه بیابید ورکن های اول و دوم آن را مشخص کنید.

جواب۳:جوانان سرزنده وپاک آیین میهن اسلامی (مشبه)

همانند (ادات)، قلل (مشبه به) استوار و پایدارند.(وجه شبه)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!