جواب تمرین فارسی هفتم/فصل آزاد،درس پنجم/صفحه ی ۴۵

صفحه ی ۴۵

خودارزیابی 

 

۱. القاب خیام را نام ببرید.

جواب۱ : حکیم ، حجه الحق ، امام عصر ، جانشین ابن سینا

۲. شهرت و آوازه ی خیام به چه دلیل است؟ 

جواب۲: به دلیل رباعیات وی

۳.از مهم ترین اقدامات وی چه بود؟

جواب ۳: تدوین گاه شمار جلالی

 

دانش زبانی

نکته اول:

قید:

کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره ی جمله اطلاعات بیشتری می دهد و مفهوم جمله را روشن تر می کند. قیدها انواع خیلی زیادی دارند.

مثل:

  • علی تند رفت.

دراینجا تند کیفیت فعل رفتن را نشان می دهد.

  • علی به خوبی سخنرانی کرد.

دراین جا به خوبی کیفیت فعل سخنرانی کردن را نشان می دهد.

  • علی اصلا دروغ نمی گوید.

دراین جا اصلا کیفیت فعل گفتن را نشان می دهد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!