جواب تمرین فارسی هفتم/فصل آزاد،درس پنجم/صفحه ی ۴۷

صفحه ی ۴۷

شعر خوانی  

ای برادر تو همان اندیشه ای

مابقی تو استخوان و ریشه ای

گر گل است اندیشه ی تو،گلشنی

ور بود خاری ،تو هیمه گلخنی

گر گلابی،برسرو جیبت زنند

ورتو چون بولی برونت افکنند

کیست بیگانه تن خاکی تو

کز برای اوست غمناکی تو

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!