جواب تمرین فارسی هفتم/فصل اول،درس اول:زنگ آفرینش/صفحه ی ۱۴

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۴

خود ارزیابی 

۱.چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند ؟

جواب۱: شبنم ، دانه، غنچه، جوجه ی پرستو، جوجه ی گنجشک، معلم ، جوجه های کبوتران

۲.منظور شبنم از جمله ” می خواهم آفتاب شوم” چیست ؟

جواب۲: یعنی تبخیر شود و به بخار آب تبدیل شود و بعد دوباره به باران تبدیل بشود.  مفهوم این جمله رشد کردن و اوج گرفتن و پاک شدن است.

۳.اگر شما در جنگل سبز بودید چه آرزویی داشتید؟

جواب: صلح

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!