جواب تمرین فارسی هفتم/فصل دوم،درس سوم:نسل آینده ساز/صفحه 35

صفحه ۳۵

کار گروهی

۱.شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید.

جواب ۱: همانطور که باید از گل مراقبت کرد تا شکوفا بشود از نوجوان هم باید مراقبت و محافظت شود تا این دوره را طی بکند و به شکوفایی برسد.

۲.شعری درباره نوجوانی و جوانی بیابید و در کلاس بخوانید.

جواب۲:

شباب عمر عجب با شتاب میگذرد

بدین شتاب خدایا شباب می‌گذرد

شباب و شاهد و گل مغتنم بود ساقی

شتاب کن که جهان با شتاب می گذرد

نوشتن

۱.در بند چهارم درس فعل ها را مشخص کنید و بنویسید.

جواب۱: باز پس گرفته بودند ، بود ، آمد ، گفت ، تفاوت کرده است ، می گفت ، باور نمی کرد ، بتوانند ، درست کرده بودند ، پس بگیرند

۲. با توجه به معنی و مفهوم جمله گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف) اینها چرا ……….. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح ، صلاح )

جواب الف) صلاح

ب) بحمدالله برخورداری از میلیون‌ها جوان دختر و پسر …………..افتخار برای ملت ماست .(مایع ، مایه )

جواب ب) مایه

۳برای هر یک از واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید.

  • مقتدر :  اقتدار، قادر
  • متعال : تعالی ، عالی
  • نظام : نظم ، ناظم
  • متخصص : تخصص اختصاص

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!