جواب تمرین فارسی هفتم/فصل دوم،درس چهارم:زیبایی شکفتن/صفحه ی ۴۰

فارسی هفتم ، صفحه ی ۴۰

خود ارزیابی 

۱. منظور از” آسمان مثل یک تبسم شد” چیست ؟

جواب۱: آسمان صاف و روشن شد.

۲. به نظر شما چرا بزرگترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه یاد می کنند؟

۲. چون قدرش را آن طور که باید ندانسته اند و اینکه کوتاه و زود گذر بود.

۳. نوجوانی زیباست .چه کنیم تا زیباتر شود؟

جواب۳: با کسب علم و مهارت و با شادی و لذت بردن از آن قدرش را بدانیم. و آن را به بیهودگی نگذرانیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!