جواب تمرین فارسی هفتم/فصل سوم،درس ششم:قلب کوچکم را به چه کسی بدهم/صفحه ی ۵۵

فارسی هفتم ، صفحه ی ۵۵

خود ارزیابی 

۱. چرا قلب آدم نباید خالی بماند؟

جواب۱:چون قلب خالی مثل یک گلدان خالی است وزشت است . و هیچ احساسی ندارد. وادم را اذیت می کند.

۲.چرا قلب به دریا تشبیه شده است؟ شما قلب به چه چیزهایی تشبیه می کنید؟

جواب۲: به دلیل بزرگی . من قلب را به آسمان و خورشید تشبیه می کنم.

۳.به نظر شما چرا قلب نویسنده نمی‌توانست عموی پدرش را بپذیرد ؟

جواب۳: چون عموی پدرش به پول بیشتر از انسان ها اهمیت می داد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!