جواب تمرین فارسی هفتم/فصل سوم،درس ششم:قلب کوچکم را به چه کسی بدهم/صفحه ی ۵۷

صفحه ی ۵۷

 

ب)  مراقب پول های …………. خود باشیم و از …….. و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم.( خورد ، خرد )

جواب ب) خرد ، خورد

۴.جدول زیر را حل کنید.

۱. جمله ای که برای بیان  احساسات عواطف آرزو و غیره بیان می شود.   (جمله ی عاطفی)

۲.برای اشاره به دور به کار می رود.   (آن)

۳.مکان      (جا)

۴.ضمیر اول شخص مفرد.        (من)

۵.”اگر” دم بریده.     (اگ)

۶.از آن طرف بخوانید؛ یکی از دو جنس بشر است. ( نز)

۷.مخفف” اگر “.        (گر)

۸.مخفف “ماه”.        (مه)

۹.یکی از سوره های قران.         (انعام)

۱۰.همان گزارش است.       (گزاره)

۱۱.جمع یار است .             (یاران)

۱۲.بخشی از جمله است.     (نهاد)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!