جواب تمرین فارسی هفتم/فصل سوم،درس هشتم:زندگی همین لحظه هاست/صفحه ی ۶۷

فارسی هفتم ، صفحه ی ۶۷

خود ارزیابی

۱. چرا می گویند وقت از طلا گرانبهاتر است ؟

جواب۱: چون وقت اگر از دست برود نمیتوان دوباره آن را به دست آورد اما طلا را می شود دوباره به دست آورد.واینکه با صرف وقت طلا را میشود به دست آورد اما با طلا نمیشود وقت خرید.

۲. منظور از” عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی کند” چیست؟

جواب۲: منظور زمانیست که انسان در جست وجوی دانش و یا کار مفید است.زیذا بیشتر عمر در غفلت سپری می شود.

۳.پیام اصلی درس چیست؟

جواب۳: استفاده درست از وقت وزمان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!