جواب تمرین فارسی هفتم/فصل سوم،درس هفتم:علم زندگانی/صفحه ی ۶۳

صفحه ی ۶۳

کار گروهی 

۱.درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.

۲.داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است بیابید و در کلاس بخوانید.

جواب : داستان هیزم شکن

روزی هیزم شکن برای کار سراغ یک تاجر چوب رفت .تاجر او را استخدام کرد و دستمزد خوبی برایش تعیین کرد. هیزم شکن هم تصمیم گرفت که کارش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. رئیس به او یک تبر داد و محل کارش را به او نشان داد.روز اول هیزم شکن ۱۸ درخت را قطع کرد.تاجر خیلی خوشحال شد و از او بابت تلاشش تشکر کرد و از او خواست که کارش را به همین ترتیب ادامه دهد . او مشتاق بود که ببیند روز بعد هیزم شکن چند درخت را میبرد. اما برخلاف انتظار روز دوم هیزم‌شکن فقط ۱۵ درخت را برید و روز بعدتر هم فقط ۱۰ درخت. هر روز که می‌گذشت علی رغم همه تلاشی که می کرد اما تعداد درخت ها کمتر می‌شد. پیش خودش فکر کرد شاید ضعیف شده و دیگر توانایی ندارد پس پیش رئیسش رفت و از او عذرخواهی کرد و گفت نمی‌دانم چه شده که هر روز قدرت من کمتر می‌شود .تاجر به او گفت آخرین باری که تبرت را تیز کردی کی بود؟ هیزم شکن کمی به فکر فرو رفت و گفت من وقت برای تیز کردن تبر نداشتم چون خیلی مشغول بودم در همین لحظه متوجه اشتباهش شد و به فکر فرو رفت  که اگر زودتر مشورت می کرد و از تجربیات دیگران در این شغل استفاده می کرد موفقیت بیشتری به دست می آورد.

نوشتن 

۱. در بیت های زیر متمم ها را مشخص کنید و بنویسید .

پرید از شاخکی بر شاخساری

گذشت از بامکی بر جو کناری

ز وحشت سست شد بر جای ناگاه

ز رنج خستگی درماند در راه

جواب۱:  شاخکی ، شاخسار ، بامکی ،جوکناری ، وحشت، جای ، رنج ، راه

۲. دو واژه کوتاه شده از متن درس پیدا کنید و شکل کامل آن را در جدول زیر مانند نمونه بنویسید.

  • فتاد  افتاد
  • شاخی ، شاخه ای
  • گه ، گاه
  • توش ، توشه

۳. با توجه به معنی املای کلمه صحیح کلمه را انتخاب کنید

الف) هجوم _ حجوم  = حمله 

جواب الف: هجوم

ب) اجز _ عجز = ناتوانی

جواب ب : عجز

۴.یک مفعول و یک متمم از صفحه نخست درس پنجم پیدا کنید و جمله های آن را بنویسید.

جواب۴:

  • جایگاه علمی خیام بالاتر از جایگاه ادبی اوست .

متمم : جایگاه ادبی

  • به او لقب “جانشین ابن‌سینا” را داده بودند.

مفعول : جانشین ابن سینا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!