جواب تمرین فارسی هفتم/فصل ششم،درس شانزدهم:آدم آهنی و شاپرک/صفحه ی ۱۵۲

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۲

کار گروهی 

۱.درباره شخصیت های داستان این درس گفت و گو کنید.

جواب۱: شاپرک نماد انسانهای با احساس و مهربان که همیشه به دیگران اهمیت داده و کمک می کنند

 و آدم آهنی نماد انسانهای بی عاطفه و بی احساس که نسبت به بقیه بی تفاوتند

۲.یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت های آن را بررسی کنید.

جواب۲: داستان روباه و شغال

روباه مکار با رقیب خودش شغال سالها بود که چشم هم چشمی داشت. یک روز که از صحرا عبور می کرد تکه گوشت بزرگی دید که روی زمین افتاده بود .با خود گفت اگر این تکه بزرگ گوشت را به لانه ببرم یک عمر غذای آماده دارم و شروع کرد به بردن گوشت ، اما چون گوشت خیلی بزرگ بود حتی نتوانست آن را تکان بدهد. بعد دید که یک زایده ای از گوشت آویزان است با خودش گفت اگر این زایده را به دمم  ببندم آن وقت می توانم چهار دست و پا آن را بکشم و همین کار را کرد .تکه بزرگ که همان شتر در حال چرت زدن بود، با تقلای روباه از خواب بیدار شد . بر روی چهار دست و پا ایستاد . در همین موقع سروکله شغال رقیب پیدا شد وحال و روز روباه را که از دم شتر آویزان بود و با راه رفتن شتر تلو تلو می خورد دید و خیلی خوشحال شد و با حالت تمسخر گفت چطوری آقا روباهه . روباه که نمی خواست در مقابل رقیب ضایع شود صدایی در گلویم انداخت و گفت. هیس !! ساکت باش نمیبینی با بزرگان وصلت کرده‌ایم.

داستان نمادین از کسانی که هیچ وقت نمی خواهند اشتباه خود را قبول کنند و خود را در مقابل دیگران بزرگ و بی اشتباه می پندارند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!