جواب تمرین فارسی هفتم/فصل ششم،درس هفدهم:ما می توانیم/صفحه ی ۱۶۰

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۰

 دانش های زبانی وادبی 

آیا می توانید جمله های زیر را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه کنید؟

 • عربی : اضاعه الفرصه غصه

جواب: ضایع کردن فرصت موجب ناراحتی است.

 • انگلیسی : 

This story is the last lesson. What is your idea about it 

جواب: این داستان آخرین درس است .نظر شما درباره ی آن چیست

کار گروهی 

۱.درباره شخصیت های داستان “ما می توانیم” گفت و گو کنید.

جواب ۱:

شخصیت معلم : نماد انسان های دانا و خردمند و خلاق که درس زندگی را می آموزند. ودراینجا  فردی که غلبه بر مشکلات و نقاط ضعف را می آموزد.

شخصیت دانش آموزان: انسان ها که هریک به نوعی درگیر ناتوانی ها ونقاط ضعف خود هستند

شخصیت بازرس :  یک راوی وکسی که ناظر براین داستان بوده.

۲.یکی از داستان های قرآنی را بخوانید و درباره شخصیت ها و محتوای آن تحقیق کنید.

جواب ۲: داستان حضرت یوسف

با ایمان وتوکل به خدا ، پاکدامنی ، صبر  ودرستکاری میتوان بر حسادت و بدخواهی دشمنان پیروز شد .و به بالاترین درجات رسید و همینطور مفهموم گذشت و بخشش وقتی که در اوج قدرت هستیم هم نکته ی ظریف و آموزنده ی دیگری بود که ازین داستان برداشت میشود.

نوشتن 

۱. واژه های ساده و غیر ساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.

روز ، دست ، ورقه ، خاکی ، سخنرانی ، نمادین ، شاگرد ، کاغذ ، گوش،  تخته

جواب:

واژه های ساده : روز ، دست ، شاگرد ، کاغذ ، گوش

واژه های غیر ساده : ورقه ، خاکی، سخنرانی ، نمادین ، تخته

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۰

۲. ده کلمه مهم املایی از پنج درس گذشته انتخاب کنید و بنویسید .

جواب ۲:

 • بازدیدکنندگان
 • موذیانه
 • شب پره
 • خفّاش
 • تغذیه
 • تحسین
 • لفظ مناسب
 • گزند
 • محوطّه ی راه آهن
 • کوپه
 • خاراند
 • یک عالمه شلوار

۳. برای هر یک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

 • وسط

جواب: واسط ، واسطه ، وساطت

 • اطاعت

جواب : اطاعت ، مطیع ، طاعت

 • رحمت

جواب: رحم ، رحیم ، رحمان

 • اعلامیه

جواب: اعلام ، علائم ، علم

۴.جدول زیر را حل کنید.

۱.اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسنده آخرین درس کتاب

جواب۱: کلیک

۲.نام یکی از کشورهای امریکایی

جواب۲: باکو

۳.مادر در عربی

جواب۳: ام

۴.اهل کرمان

جواب۴: کرمانی

۵.همان “احد” است

جواب۵: یکتا

۶.از انواع جمله

جواب۶: امری

۷.این نوع جمله، خبری را میرساند

جواب۷: خبری

۸.تمنا ، درخواست

جواب۸: خواهش

۹.به معنای نکوهش است

جواب۹:سرزنش

۱۰. معنی فعل امر

جواب۱۰: نهی

۱۱.واژه ای که با نام نیما پدر شعر نو فارسی می آید.

جواب۱۱: یوشیج

۱۲. درخت همیشه سبز

جواب۱۲: کاج

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!