جواب تمرین فارسی هفتم/فصل ششم،درس هفدهم:ما می توانیم/صفحه ی ۱۵۹

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۹

خود ارزیابی 

۱. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟

جواب ۱: جمله هایی که ناتوانی آن هارا در انجام کاری نشان می داد.

۲.چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که نمی توانم های خود را بنویسند؟

جواب۲: چون میخواست ناتوانی های آن هارا ازبین ببرد و آنها را زیر خاک دفن کند.

۳.منظور بازرس از جمله ی” فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد” چیست؟

جواب۳: یعنی درس خوب و کاربردی ای گرفته اند وازین به بعد بر ناتوانی های خود غلبه می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!