جواب تمرین فارسی هفتم/فصل پنجم،درس سیزدهم:اسوه ی نیکو/صفحه ی ۱۱۸

صفحه ی ۱۱۸

 

کارگروهی  

۱. خداوند در قرآن پیامبر را اسوه یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است چگونه میتوانیم از رفتار پیامبر برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟

جواب ۱: با مطالعه رفتار پیامبر و تفکر درآن  وبه کاربستن آن در زندگی

۲.شعر دیگری درباره پیامبر یا یکی از معصومین علیهم السلام به کلاس بیاورید و درباره آن گفت و گو کنید.

جواب۲:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

حافظ

 

نوشتن  

۱. برای هر یک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

  • حضور

حاضر ، محضور

  • عطوفت

عاطفه ، معطوف

  • حریم

حرمت ، احترام

۲.واژه صحیح را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .

الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده…………(برمی خواست ، بر می خاست)

جواب الف) برمی خاست

 ب) اجازه نمی داد کسی جز در مقام ……….. در حضوراو از دیگری بد بگوید.( دادخواهی ، دادخاهی)

جواب ب) دادخواهی

بن مضارع فعل های زیر را مشخص کنید.

  • می خوانم

خوان

  • می رویم

رو

  • می پرسد

پرس

  • می شنوند

شنو

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!