جواب تمرین فارسی هفتم/فصل پنجم،درس چهاردهم:امام خمینی/صفحه ی ۱۲۵

صفحه ی ۱۲۵

کار گروهی 

۱. امام خمینی شاگرد و پیرو راه پیامبر بود چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می شد؟

جواب۱: مهربانی ،سادگی، فروتنی، خوش بیانی،  نظم و دقت و سیمای جذاب ،مخافات با ظالمان

۲.خاطراتی از مبارزات امام خمینی و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید .

جواب۲: روزی یکی از مراجع قم توسط حجت الاسلام تهرانی برای امام نامه می فرستد و در آن نامه از ایشان می‌خواهد که شما مرجع هستید و زیبنده تان نیست که تا این حد زیاد اعلامیه پخش کنید قدری آنها را کمتر کنید امام در پاسخ فرمودند سلام من را به ایشان برسانید و بگویید من نمی‌خواهم مرجع باشم می خواهم به وظیفه خود عمل کنم.

۳.درباره این مصراع حافظ ،”دیو چو بیرون رود فرشته درآید” که در سال ۱۳۵۷ بسیار مشهور بود گفت و گو کنید.

جواب۳: بر سر آنم که  گر ز دست برآید/ دست به کاری زنم که غصه سرآید /خلوت دل نیست جای صحبت اضداد/ دیو چو بیرون رود فرشته درآید.

برای اینکه غصه ها تمام شود باید دل را از بدی ها خالی کرد تا خوبی ها اجازه ورود پیدا کند در یک جامعه نیز چنین است.

نوشتن 

۱. برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

مظلوم

ظلم ، ظالم ، ظلمت

جذاب

مجذوب ، جاذب ، جذب

قدرت

اقتدار ، مقتدر ، قدر

محبوب

حبیب ، حبّ ، محبوبه

۲. با حرف های درهم ریخته زیر حداقل چهار کلمه بنویسید. ت ، ی ، د ، ب ، ع ، ا 

جواب۲: عبادت ، عابد ، تبعید ، عید ، بدیع ، تداعی ، عیادت

۳.بن ماضی فعل های زیر را بنویسید.

رسیدند_ گرفتی_ گریختید_ گذشتیم

جواب۳. رسید ، گرفت ، گریخت ، گذشت

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!