جواب تمرین فارسی هفتم/فصل چهارم،درس یازدهم:عهدوپیمان/صفحه ی ۱۰۵

صفحه ی ۱۰۵

۵.جدول زیر را کامل کنید.

۱.یکی از زمانهاست.    ماضی

۲.به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است . ضمیر

۳.همان آرام است .    یواش

۴.پوشش سر  مو

۵.حرف ندا  یا

۶.یکی از صفت های شهید رجاییدر آغاز درس.   جدی

۷.نام کمانگیر معروف.    آرش

۸.هم به معنی نفس هست و هم معنی خون.    دم

۹.غیر ممکن.    بعید

۱۰.معنی ماه کامل و یکی از جنگ های صدر اسلام است بدر

۱۱.نزدیک نیست.     دور

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!