آخرین خبرها

جواب تمرین فارسی پنجم/فصل دوم،درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان/صفحه ی ۳۱

صفحه ی ۳۱

واژه آموزی

کارگر    :     ………………………………..

جواب   :     کسی که کار می کند.

 

آموزگار  :     ……………………………….

جواب    :     کسی که به دیگران آموزش می دهد.

 

 ……..   :     ……………………………….

جواب:    زرگر : کسی که طلا می فروشد.

 

  …….  :      ……………………………….

جواب:    جادوگر :  کسی که جادو می کند

 

……..   :      …………………………………

جواب   :  پرهیزگار : کسی که کارهای بد و حرام انجام نمی دهد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!