آخرین خبرها

جواب تمرین فارسی پنجم/فصل دوم،درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان/صفحه ی ۳۳

صفحه ی ۳۳

خوانش و فهم 

۱. دربیت سوم ، منظور شاعر از “بلند شدن به وسیله ی دانش” چیست؟

جواب۱: یعنی ارزشمند شدن ، دارای قدر ومنزلت شدن

۲.چرا در مصراع “خرد، دست گیرد به هر دو سرای ” بعد از واژه ی خرد، نشانه ی ” ،” گذاشته شده است؟

جواب۲: برای اینکه شعر درست خوانده شود بعد از خرد لازم است که مکث کنیم به همین علت  این علامت گذاشته شده است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!