جواب تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس دهم:نام نیکو/صفحه ی ۸۱

فارسی پنجم ، صفحه ی ۸۱

درست ونادرست

۱. محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می یافت.

جواب۱:درست

۲.تابلوی “عصر عاشورا” اثر استاد فرشچیان است .

جواب۲: درست

۳.پدرمحمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.محمود طراحی را از کجا شروع کرد؟

جواب۱: اولین طراحی حرفه ای محمود فرشچیان طراحی از آهو بود. اما قبل از این که نزد استاد امامی برود و طراحی حرفه ای را شروع کند از موجودات و عناصر و ستونها و گلدسته ها و نقش های مساجد اصفهان الهام می‌گرفت.

۲.استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می دانست؟ چرا ؟

جواب۲: غرور ، چون هنرمند اگر دچار غرور و خودبینی می‌شود دیگر به دنبال بهتر کردن خودش و کسب مهارت های بیشتر نیست و در همان جایگاهی که هست باقی می ماند.

۳.پیام شعر سعدی چیست ؟

جواب۳:آن چه که ارزشمند است نام نیکی است که از انسان باقی می ماند نه ثروت و مال .

نام نیکو مهم است واینکه به افراد نیک نام گذشته احترام بگذاری باعث میشود که از توهم نام نیکی باقی بماند.

۴.چرا پدر محمود او را به استاد نقاشی سپرد؟

جواب۴:چون نقاشیهای پسرش را دید و به استعداد پسرش در نقاشی پی برد و تصمیم گرفت برای اینکه استعداد پسرش هدر نرود و درست پرورش پیدا بکند او را نزدیک استاد نقاشی بفرستد تا زیر دست او نقاشی را یاد بگیرد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!