جواب تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا/صفحه ی ۷۷

صفحه ی ۷۷

خوانش و فهم

۱.این شعر کلید موفقیت و سربلندی ملت را چه می داند؟

جواب :اتحاد

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!