جواب تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس یازدهم:نقش خردمندان/صفحه ی ۸۶

فارسی پنجم صفحه ی ۸۶

درست و نادرست

۱. به گفته خواجه نصیر طوسی برای جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.

جواب۱:نادرست

۲.سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.

جواب۲:درست

۳.خواجه نصیرطوسی با زیرکی توانست رصدخانه در شهر ری بسازد.

جواب۳:نادرست

حتما ببینید

جواب تمرین فارسی پنجم/فصل اول،درس اول:تماشاخانه/صفحه 2

error: Content is protected !!