جواب تمرین فارسی چهارم/فصل چهارم،درس نهم:درس آزاد/صفحه ی 78

فارسی چهارم ، صفحه ی۷۸

درست ونادرست

۱.چهار شنبه سوری در اولین چهارشنبه سال انجام می شود.

جواب ۱: نادرست

۲. نوروز گه نماد سرزندگی وبیداری طبیعت است  فقط در ایران برگزار می شود.

جواب۲:نادرست

درک مطلب

۱.با توجه به متن چهار نمونه از آداب ورسوم عید نوروز را نام ببرید.

جواب۱: گذاشتن سفره هفت سین، دیدو بازدید از دوستان، کنار گذاشتن کدورت ها، پوشیدن لباس های نو وآراسته

۲. نوروز نماد چیست ؟

جواب۲: سرزندگی وبیداری طبیعت

مثل

ضرب المثل های زیر به چه معناست ودرچه مواردی به کار می رود.

۱.با یک گل بهار نمیشه

جواب۱:یعنی در انجام هر کاری اینکه فقط یک نفر کارش را درست انجام دهد کافی نیست و همه باید کارشان را به درستی انجام دهند تا پیروزی به دست آید.

۲.سالی که نکوست از بهارش پیداست

جواب۲: نتیجه ی هرکاری از اول کار واینکه چگونه کار را شروع می کنیم معلوم است.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!