جواب تمرین فارسی چهارم /فصل دوم،درس پنجم:رهایی از قفس/صفحه ۴۶

فارسی چهارم ،صفحه ۴۶

درست ونادرست

۱.سوغات بازرگان برای طوطی رهایی از قفس بود.

جواب۱: درست

۲.طوطی ها از شنیدن حرف های بازرگان شادی کردند.

جواب ۲: نادرست

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!