جواب تمرین فارسی چهارم/فصل سوم ،درس هفتم:مهمان شهر ما/صفحه ی ۷۱

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۱

درک و دریافت

۱.منظور درخت سیب از جمله ی “ازین خانه همیشه بوی محبت به مشام می رسد.”چیست؟

جواب۱: یعنی در این خانه مهر ومحبت جاری است وانسان های مهربانی درآن زندگی میکنند.

۲.در پایان داستان چرا گل بااینکه از شاخه جداشده بود، خوشحال بود؟

جواب۲: چون هم میتوانست پیش نرگس باشد وهم اینکه بعدازینکه خشک شد آن را دور ننداختند و لای قرآن که برایش جای دلپذیری بودگذاشتند.

۳.چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل های سوسن وجود داشت؟

جواب۳:گل های سوسن پیوسته گل را نا امید می کردند به او از عمر کوتاهش، از این که نرگس برایش ارزشی قائل نیست واورا ازشاخه جدا میکند، می گفتند.اما درخت سیب به او دلداری می داد و میگفت که خیلی از حرف های گل های سوسن درست نیستند و نرگس آدم مهربانی است وبا او با مهربانی رفتار خواهد کرد.

۴.با توجه به نمودار زیر ،درباره ی عناصر داستانی که خواندید گفت و گو کنید.

نقشه ی عناصر داستان:

_ شخصیت های داستان

جواب: نرگس، محمدتقی،مادرنرگس،گل کوچک،گل های سوسن،درخت سیب

_ زمان

جواب: سال های جنگ بین ایران و عراق

_ اتفاق های داستان

جواب: بدگفتن گل های سوسن از نرگس ، امید دادن درخت سیب به گل کوچک ، مراقبت و مهربانی نرگس با گل کوچک ، دوستی نرگس و گل کوچک ، آمدن محمدتقی از جنگ ، چیده شدن گل از شاخه برای به استقبال رفتن محمد تقی ، نگه داشتن گل لای قرآن بعد از خشک شدنش .

_ نتیجه

جواب: نرگس گل را خیلی دوست داشت وازاو مراقبت میکرد و حتی بعداز خشک شدنش نیز بااو مهربان بود واو را لای قرآن گذاشت.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!