جواب تمرین فارسی چهارم/فصل سوم ،درس هفتم:مهمان شهر ما/صفحه ی ۶۵

فارسی چهارم، صفحه ی ۶۵

درست ونادرست

۱. دانش آموزان همراه خانواده هایشلن به استقبال رفته بودند.

جواب۱: نادرست

۲.جنب وجوش گنجشکان نشانه انتظار آن ها برای ورود مهمان بود.

جواب۲: درست

۳.گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می کند.

جواب۳: درست

درک مطلب

۱. باتوجه به متن درس منظور از “مهمان شهر ما” چه کسی بود؟

جواب۱: رهبر جمهوری اسلامی ایران.

۲.درمتن درس انتظار مردم چگونه بیان شده است؟

جواب۲: مردم ازقبل شهر را آب وجارو کردند و جمعیت زیادی در عمان روز مشخص شده با شور وشوق برای دیدار آمده بودند.

۳.چرا تلاش های ما باید با فکرکردن همراه باشد؟

جواب۳:چون برای اینکه تلاش انسان به نتیجه برسد باید همراه با فکر واندیشه باشد وگرنه به نتیجه نخواهد رسید.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!