جواب تمرین فارسی چهارم/فصل ششم درس چهاردهم:ادب ازکه آموختی؟/صفحه ی ۱۱۱

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۱

گوش کن وبگو

با توجه به داستان به پرسش های جدول زیر پاسخ دهید.

نام داستان……………………………………………………

جواب: کژدم و سنگ پشت

شخصیت های داستان………………………………………

جواب: کژدم (عقرب)  _  سنگ پشت (لاک پشت)

داستان در چه محلی اتفاق افتاده است؟………………….

جواب: رودخانه

از ابتدا تا انتهای داستان،چه تغییراتی در رفتار سنگ پشت به وجود آمد؟……………………………………….

جواب: درابتدا سنگ پشت می خواست به کژدم کمک کند تا از رودخانه رد شود ، اما  وقتی وسط راه بودند کژدم ،سنگ پشت را نیش زد و سنگ پشت ازینکار او ناراحت شد.اما کمی که فکر کرد متوجه شد نیش کژدم روی لاک سنگی او اثر ندارد اما دیگران از او در امان نیستند پس تصمیم گرفت داخل آب برود و کژدم را رها کند تا غرق بشود.

نظر شما درباره ی رفتار سنگ پشت چیست؟…………… 

جواب: به نظر من رفتار درستی بود چون کسی که جواب خوبی را با بدی می دهد باید بااو مثل خودش رفتار کرد.

نظر شما درباره ی رفتار کژدم چیست؟………………….

جواب: رفتار بد وپلیدی داشت که میخواست جواب خوبی لاک پشت را با بدی بدهد واورا بکشد.

 رفتار های پسندیده و ناپسندی را که در داستان بیان شده است، نام ببرید……………………………………….

جواب:

رفتار پسندیده: کمک به دیگران

رفتار ناپسند: جواب خوبی را با بدی دادن

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!