جواب تمرین فارسی چهارم/فصل پنجم،درس دهم:باغچه ی اطفال/صفحه ی ۸۵

فارسی چهارم ، صفحه ی ۸۵

درک مطلب

۱.چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت؟

جواب۱: چون علاقه داشت به مردم و جامعه خدمت کند وفکر میکرد از راه معلمی بهتر می تواند این کار را انجام دهد.

۲.دو کار مهم باغچه بان را نام ببرید که با انجام دادن آن ها توانست به مردم و میهن خود خدمت کند.

جواب۲: تدریس _ ساختن کودکستان مخصوص کودکان کم شنوا ونابینا

۳. چرا در متن درس باغچه بان “دوست کودکان” نامیده شده است؟

زیرا او توجه ویژه ای به تدریس وآموزش کودکان خصوصا کودکان کم شنوا ونابینا داشت و همیشه در فکر پیدا کردن راه های بهتر برای آموزش به آن ها بود.

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_علی آمد.

_مریم رفت.

_ دانش آموزان دویدند.

حالا به نمودار جمله ها نگاه کنید.درباره ی آن ها گفت وگو کنید سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 آمد  رفت دویدند
 علی مریم دانش آموزان
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟

جواب: از دو قسمت تشکیل شده اند.فعل و فاعل

  • چرا کلمه های “آمد ، رفت ، دویدند” بالای نمودار هستند؟

جواب :چون همگی فعل های جمله هستند.و معنای جمله را کامل می کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!