جواب تمرین فارسی چهارم/فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد/صفحه ی ۷۶

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۶

بخوان و حفظ کن

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ی ماه وناهید ومهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده ی بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی ، مرنجان دو بیننده را

خرد را وجان را همی سنجد اوی

دراندیشه ی سخته کی گنجد اوی

به هستیش باید که خستو شوی

زگفتار بی کار، یک سو شوی

توانا بود هرکه دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!