جواب تمرین فارسی چهارم/فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد/صفحه ی ۷۵

فارسی چهارم ،صفحه ی ۷۵

درست ونادرست

۱.فردوسی شاعر قرن چهارم هجری است.

جواب۱: نادرست

۲.اثر جاودان فردوسی شاهنامه نام دارد.

جواب۲: درست

۳.فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داد.

جواب۳ : درست

درک مطلب

۱. چرا فردوسی به عقل وخرد ورزی تاکید می کند؟

جواب۱: چون به اعتقاد او ما با عقل میتوانیم خوب وبد را تشخیص دهیم ودر هردو جهان به خوشبختی وسعادت برسیم.

۲.شاهنامه با چه بیتی آغاز می شود؟

جواب۲: به نام خداوند جان وخرد/کزین برتر اندیشه برنگذرد

۳.باتوجه به متن ، دو لقب فردوسی را ذکر کنید.

جواب۳: حکیم طوس _ حکیم سخن

۴.آرامگاه فردوسی اکنون در کجا واقع شده است؟

جواب۴: طوس ، استان خراسان

مثل

ضرب المثل ” آخر شاهنامه خوش است” یعنی چه وکجا به کار می رود؟

جواب: یعنی نتیجه کار خوب خواهد بود، این مثل وقتی به کار می رود که کاری با موقعیت و وضعیت خوبی شروع نشده باشد اما دارای نتیجه ی خوشایندی باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!