جواب تمرین قرآن ششم/ درس دوم/جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 14

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 14

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و شماره آیه‌ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

سوره فتح آیه 1

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!