جواب تمرین قرآن ششم/ درس سیزدهم/جلسه سوم انس با قرآن در خانه صفحه 90

قرآن ششم: جلسه سوم انس با قرآن در خانه صفحه 90

پیام قرآنی را بخوان و چند ویژگی دوست خوب را نام ببر.

دروغ نگوید، اشتباه‌های دوستش را در خلوت به او گوشزد کند، تهمت نزند و…

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!