جواب تمرین قرآن ششم/ درس هفتم/جلسه دوم کاردرکلاس و جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 46

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 46

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

شَمس: خورشید

قَمَر: ماه

سَماء: آسمان

تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1- شَجَرَ، شَجَرَۀ/ درخت

2- میزان/ ترازو

3- خَلَقَ/ آفرید

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.

1- مِن شَجَرَۀٍ مُبارَکَۀٍ زَیتونَۀٍ/ سوره ی نور ، 35

از درخت مبارک زیتون

2- وَ اَوفُوا الکَیلَ وَ المیزانَ بِالقِسطِ/ سوره ی انعام، 152

و تمام و کامل، پیمانه و ترازو را به عدالت پر کنید.

3- اَللهُ الَذی خَلَقَ السَماواتِ وَ الاَرضَ/ سوره ی ابراهیم، 32

خدا کسی است که آفرید آسمان ها و زمین را.

 

 

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 46

معنای کلمات زیر را بنویس، این‌ها همه نام‌ها و صفات خداوند است.

رَبّ: پروردگار                     رَحمن: بخشنده                    عَلیم: دانا                          سَمیع: شنوا

بَصیر: بینا                         رَزّاق: بسیار روزی دهنده

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!