جواب تمرین قرآن ششم/ درس هفتم/جلسه سوم فعالیت صفحه 48

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 48

بررسی كنید پیام قرآنی این درس در سوره‌ی قمر چند بار تكرار شده است؟ آن را بخوانید.

چهار بار

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!