جواب تمرین قرآن ششم/ درس چهاردهم/جلسه دوم کاردرکلاس و جلسه دوم انس با قرآن صفحه

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 94

تمرین اول: معنای این کلمات را رو به روی آنها بنویسید.

تِجارهٌ: تجارت

اَموال: ثروت ها

اَنهار: رودها

عَظیم: بزرگ

تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.

1- عَذاب ٍ اَلیمٍ/ عذاب دردناک

2- تُومِنونَ/ ایمان می آورید

3- یَغفِرُ/ می آمرزد

4- ذُنوب/ گناهان

 

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید و عبارت سوم را به همراه ترجمه از حفظ بخوانید.

1- اِنَ الظالِمینَ لَهُم عذابُ اَلیم/ 22 سوره ی ابراهیم

قطعا ستمکاران برای آنها عذابی دردناک است.

2- تَامُرونَ بِالمَعروفَ وَ تنهونَ عَنِ المُنکَرِ وَ تُومِنونَ بِالله/ سوره ی آل عمران

امر می کنید به کار خوب و نهی می کنید از کار ناپسند و ایمان می آورید به خدا.

3- لا تَقنَطوا مِن رَحمهٌ اللهِ اِنَ اللهَ یَغفرُ الذُنوبَ جمیعا/ 53 سوره ی زمر

نا امید نشوید از رحمت خدا قطعا خدا می آمرزد همه ی گناهان را.

 

 

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 94

با توجه به عبارات 6 تا 8 این جلسه (آیه‌ی 12 سوره‌ی صف) بگو رستگاری بزرگ چیست؟

آمرزش گناهان و وارد کردن به باغ‌هایی که زیر آن‌ها رودهای روان  و به خانه‌های دلپذیر در بهشت.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!