جواب تمرین قرآن ششم/ درس چهاردهم/یادآوری سوم صفحه 99

قرآن ششم: یادآوری سوم صفحه 99

فعالیت 1: این شعر، بیانگر مفهوم كدام یک از این پیام‌های قرآنی است؟

آیه‌ی اول 

فعالیت 2: این تصویر، بیانگر مفهوم كدام‌یک از پیام‌های قرآنی بالاست؟

آیه‌ی دوم: ای صاحبان خرد و بینش، از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرید.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!