جواب تمرین قرآن ششم/ درس چهارم/جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 27

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 27

با هم فكری اعضای گروه خود، چند صفت دیگر افراد با تقوا را در جاهای خالی بنویسید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!