جواب تمرین قرآن نهم|درس دهم|آموزش مفاهیم صفحه101

جلسه دوم از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه101

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

طولانی،نیم،بگیر،اندک،یاد کن،کم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

قم

قلیل

نصف

رتل

ثقیل

سبح

طویل

اذکر

اتخذ

برخیز،به پا خیز

کم،اندک

نصف،نیم

آرام و بادقت بخوان

سنگین،گران بار،باارزش

کار و تلاش

طولانی،بسیار

یاد کن

بگیر،قرار بده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-قم الیل:برخیز شب را

2-الا قلیلا:جز کمی

3-نصفه:نصف آن

4-و رتل القرءان:و آرام و بادقت بخوان قرآن را

5-قولا ثقیلا:سخنی باارزش

6-ان لک فی النهار:همانا برای تو در روز

7-سبحا طویلا:کار و تلاش بسیار

8-و اذکر اسم ربک:و یاد کن نام پروردگارت را

9-رب المشرق و المغرب:.پروردگار شرق و غرب

10-فاتخذوه وکیلا:پس قرار بده او را پشتیبان و مدافع

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!