جواب تمرین قرآن نهم|درس دوم|آموزش مفاهیم صفحه23

جلسه اول از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه23

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زنده می کند،با برکت،می میراند،نزد،میان،ارسال کننده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

مبارک،مبارکة

منذر

عند

مرسل

بین

یحیی

یمیت

اولین

موقنین

مبارک،با برکت

هشدار دهنده،بیم دهنده

نزد

ارسال کننده،فرستنده

میان،بین

زنده می کند

می میراند

پیشین،پشتیبان

اهل یقین

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و الکتب المبین:و سوگند به کتاب(قرآن) آشکار

2-انا انزلناه:قطعا ما نازل کردیم آن را

3-فی لیلة مبرکة:در شبی با برکت

4-انا کنا منذرین:همانا ما هشداردهنده هستیم

5-امرا من عندنا:دستوری از جانب ما

6-انا کنا مرسلین:قطعا ما فرستنده هستیم

7-رحمة من ربک:لطف و رحمتی از سوی پروردگارت

8-السمیع العلیم:شنوای دانا

9-یحیی و یمیت:زنده می کند و می میراند

10-رب ءابائکم الاولین:پروردگار پدران پیشین شما

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!