جواب تمرین قرآن نهم|درس سوم|آموزش مفاهیم صفحه33

جلسه اول از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه33

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پاداش،یاران،جاودان،ترس،انجام می دادند،اندوهگین می شوند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اجل

مسمی

خوف

یحزنون

اصحاب

خالدین

جزاء

کانوا یعملون

سرآمد،مدت

مشخص،معین

ترس

اندوهگین می شوند،غمگین می شوند

اهل،یاران

جاودان

پاداش

انجام می دادند،عمل می کردند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و ما بینهما:و آنچه میان آنهاست

2-و اجل مسمی:و سرآمدی مشخص(مدتی معین)

3-قالوا ربنا الله:گفتند پروردگار ما الله است

4-فلا خوف علیهم:پس ترسی بر آنها(برایشان) نیست

5-و لا هم یحزنون:و آنها غمگین نمی شوند

6-اولئک اصحب الجنة:ایشان اهل بهشت هستند

7-خلدین فیها:جاودانند در آن

8-جزاء بما کانوا یعملون:پاداشی به سبب آنچه انجام می دادند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!