جواب تمرین قرآن نهم|درس نهم|آموزش مفاهیم صفحه88

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه88

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

توکّل می کند،اندازه،قرار می دهد،محل خروج

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

یتق

یجعل

مخرج

حیث

یحتسب

یتوکل

حسب

قدر

تقوا داشته باشید

قرار می دهد

راه نجات،محل خروج

جا،هر کجا

گمان می کند

توکل می کند

کافی است

اندازه

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و من یتق الله:و هر کس تقوای خدا را داشته باشد

2-یجعل له مخرجا:قرار می دهد برای او راه نجاتی

3-و یرزقوه:و روزی می دهد او را

4-من حیث لایحتسب:از جایی که گمان نمی کند

5-و من یتوکل علی الله:و هر کس بر خدا توکل کند

6-فهو حسبه:پس او برایش کافی است

7-قد جعل الله:همانا قرارداد خدا

8-لکل شیء قدرا:برای هر چیزی اندازه ای

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!