جواب تمرین قرآن نهم|درس هفتم|آموزش مفاهیم صفحه70

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

رسل

بینات

یقوم…بـِ

حدید

بأس

منافع

ینصر

قوی

پیامبران،جمع رسول

دلایل روشن،جمع بینة

رفتار کند…به،به پا دارید

آهن

سختی

فایده ها

یاری می کند

قوی،قدرتمند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ارسلنا رسلنا:فرستادیم پیامبرانمان را

2-بالبینت:با دلایل روشن

3-انزلنا معهم:نازل کردیم همراه آنها

4-لیقوم الناس بالقسط:تا رفتار کنند مردم به عدالت

5-انزلنا الحدید:نازل کردیم آهن را

6-بأس شدید:سختی بسیار

7-منافع للناس:فایده هایی برای مردم

8-لیعلم الله:تا بشناسد خدا

9-ینصره:یاری می کند او را

10-قوی عزیز:قدرتمند و شکست ناپذیر

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!