جواب تمرین قرآن نهم|درس هفتم|آموزش مفاهیم صفحه74

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه74

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مساوی است،نباشید،شخص،رستگار،آتش،فردا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

نفس

غد

لاتکونوا

نسوا

فاسق

یستوی

نار

فائز

شخص،انسان

فردا

نباشید

فراموش کردند

نافرمان،گناهکار،منحرف

مساوی است

آتش

موفق،رستگار

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-اتقوا الله:تقوای خدا را پیشه کنید

2-لغد:برای فردا

3-و لا تکونوا کاالذین:و نباشید مثل کسانی که

4-نسوا الله:فراموش کردند خدا را

5-اولئک هم الفسقون:آنان همان گناهکارانند

6-لایستوی:برابر نیست

7-اصحب النار:اهل آتش

8-اصحب الجنة:اهل بهشت

9-هم الفائزون:آنها رستگارند

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!