جواب تمرین قرآن نهم|درس پنجم|آموزش مفاهیم صفحه52

جلسه اول از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه52

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

کانوا

اسحار

یستغفرون

اموال

سائل

محروم

بودند

سحر ها،جمع سحر

استغفار می کنند،آمرزش می خواهند

ثروت،جمع مال

نیازمند،درخواست کننده

محروم،نیازمند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ان المتقین:همانا افراد باتقوا

2-فی جنت و عیون:در بهشت ها و چشمه سارها

3-انهم کانوا:قطعا آنها بودند

4-هم یستغفرون:آنها آمرزش می خواهند

5-و فی اموالهم:و در ثروتشان

6-للسائل و المحروم:برای نیازمندان و محرومان

7-و فی الارض ءایات:و در زمین نشانه هایی است

8-و فی انفسکم:و در خودتان

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!