جواب تمرین قرآن نهم|درس چهارم|آموزش مفاهیم صفحه43

جلسه اول از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه43

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

روان است،بزرگ،لشکریان،رستگاری،رودها،زیر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

سکینة

جنود

یدخل

تجری

تحت

انهار

فوز

عظیم

آرامش

لشکریان،جمع جند

وارد می کند

روان است

زیر

رودها

موفقیت،رستگاری

بزرگ

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-هو الذی:او کسی است که

2-انزل السکینة:نازل کرد آرامش را

3-جنود السموت و الارض:لشکریان آسمان ها و زمین

4-علیما حکیما:دانای حکیم

5-لیدخل المؤمنین و المؤمنت:تا وارد کند مردان و زنان مومن را

6-تجری من تحتها الانهار:روان است از زیر آن رودهایی

7-خلدین فیها:جاودانند در آن

8-فوزا عظیما:موفقیتی بزرگ

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!