جواب تمرین قرآن نهم|درس چهارم|آموزش مفاهیم صفحه47

جلسه دوم از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه47

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نباید مسخره کند،می باشند،زنان،برادران،اصلاح کنید

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

اخوة

اصلحوا

ترحمون

لایسخر

عسی

یکونوا،یکونون

نساء

برادران

اصلاح کنید

مورد رحمت قرار می گیرند

نباید مسخره کند

شاید

باشند،می باشند

زنان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-انما المؤمنین اخوة:قطعا مومنان برادرند

2-فاصلحوا:پس اصلاح کنید

3-و اتقوا الله:و تقوای خدا را پیشه کنید

4-لعلکم ترحمون:شاید مورد رحمت قرار گیرید

5-لایسخر قوم من قوم:نباید مسخره کند گروهی گروه دیگر را

6-عسی ان یکونوا:شاید که باشند

7-خیرا منهن:بهتر از آنها

8-و لا نساء من نساء:و نه زنانی زنان دیگر را

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!